Classes SP-007

SP-007 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ :

         - เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทฤษฏีแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตประจำวัน และยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
         - วิชานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจเข้าสมัครสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไทยสัปปายะ (หัตถะบำบัด) ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คุณสมบัติ : ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์การใช้สมุนไพรไทยเบื้องต้น

วิชาที่เรียน :
เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
  • ธาตุเจ้าเรือน – บุคลิกภาพ / วัน เดือน ปีเกิด / มูลเหตุของการเกิดโรค
  • เภสัชวัตถุ – พืชวัตถุ / สัตว์วัตถุ / ธาตุวัตถุ
สมุนไพรเบื้องต้นกับธาตุทั้ง 4
  • รสของพืช ผัก สมุนไพร
  • สรรพคุณและกลิ่นของพืชผัก สมุนไพร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นประธาน 10
  • ตำแหน่งเส้นประธานทั้ง 10
  • ลมประจำเส้น 10 กับการเกิดโรค
  • อาการต่างๆและวิธีแก้ไข

เวลาเรียน : 30 ชม.

ศึกษาเพิ่มเติม : 20 ชม. (ผู้เข้าอบรมต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน)

การทดสอบ : ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย

Join this classes