Classes SP-005

SP-005 โภชนบำบัด (Nutrition)

วัตถุประสงค์ :

         - เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ของศาสตร์โภชนาการ และโภชนบำบัด-การกินอาหารให้เป็นยา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
         - วิชานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจเข้าสมัครสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สปาตะวันตก (โภชนบำบัด) ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
         - วิชานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจเข้าสมัครสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คุณสมบัติ : ผู้เข้าอบรมควรเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง

วิชาที่เรียน :
  • การกินอาหารให้เป็นยา
  • ให้คำแนะนำการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามธาตุ
  • การวินิจฉัยตรวจธาตุเจ้าเรือน
  • การวิเคราะห์บุคลิกภาพตามธาตุเจ้าเรือน
  • การประเมินภาวะทางโภชนาการของผู้มารับบริการและให้คำแนะนำการเลือกรับประทานอาหาร
  • ทฤษฎีตำรับอาหารแมคโครไบโอติก
  • ทฤษฎีตำรับอาหารอาหารไทยเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ
  • เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เวลาเรียน : 3 วัน 6 case study

การทดสอบ : ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย

Join this classes