Classes SP-004

SP-004 อโรมาเธอราพี (Aromatherapy)


SP-004 อโรมาเธอราพี (Aromatherapy)

วัตถุประสงค์ :

         - เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ของศาสตร์อโรมาเธอราพี เพื่อการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
         - วิชานี้เหมาะสำหรับผู้สนใจเข้าสมัครสอบ มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 5 ผู้ชํานาญการ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI

คุณสมบัติ : ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์การด้านการนวดน้ำมันและสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง

วิชาที่เรียน :
  • ประวัติและที่มาของอโรมาเธอราพี (History of aromatherapy)
  • ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy physiology revision)
  • องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอม (Chemistry of essential oils)
  • น้ำมันหอมระเหย (Essential oils)
  • การผสมน้ำมันหอม (Mixing and blending)
  • การใช้น้ำมันหอมระเหย (Apply essential oils)
  • วิธีการใช้น้ำมันหอมอย่างปลอดภัย (Safety precaution)
  • การดูแลลูกค้าด้วยวิธีอโรมาเธอราพี (Client care and consultation)
  • การนวดแบบอโรมา (Aroma massage)

เวลาเรียน : 150 ชั่วโมง (contact 50 และ ฝึกงาน 100) 16 case study

การทดสอบ : ภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง

Join this classes