Classes SP-002

SP-002 ครูสอนวิชาชีพนวดสปา (Train the Trainer)


SP-002 ครูสอนวิชาชีพนวดสปา (Train the Trainer)

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสอนวิชาชีพนวด สปาให้แก่บุคคลากรผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือและ/หรือสอนนวดในวิชาชีพนวด สปา ให้สามารถดำเนินการสอนได้อย่างเป็นระบบ มีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และคุณสมบัติของการเป็นครู เข้าใจจิตวิทยาในการสอน เข้าใจเทคนิคการสอน สามารถใช้สื่อการเรียน-การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการสอนหนังสือ สอนนวดวิชาชีพ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

คุณสมบัติ : ผู้เข้าอบรมจะต้องมีประสบการณ์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพนวดสปาในสาขาวิชาที่จะสอน

วิชาที่เรียน :
  • คุณสมบัติของครูผู้สอนหนังสือ
  • บทบาทหน้าที่และของครูในวิชาชีพนวดสปา
  • จิตวิทยาในการสอนหนังสือ
  • การจัดเตรียมสถานที่สอน
  • สื่อการเรียน การสอน
  • วิธีการสอนแบบต่าง ๆ
  • การเตรียมการสอน
  • ฝึกปฏิบัติการสอนเสมือนจริง
  • การประเมินผลการสอน

เวลาเรียน : 7 วัน ฝึกปฏิบัติงาน (work shop) 30 ชั่วโมง

การทดสอบ : ปฏิบัติการสอนเสมือนจริงเมื่อเรียนจบหลักสูตร และประเมินผลการสอน

Join this classes